Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

De Bedoeling Films is statutair gevestigd te Utrecht.
Ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 73924067 .

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre contractuele rechtsbetrekkingen.

Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre contractuele rechtsbetrekkingen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met De Bedoeling Films worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. De Bedoeling Films houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.

Er gelden specifieke voorwaarden voor opdrachtgevers en voor producenten, hierna beide ook te noemen: wederpartij.

1 Offerte

1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken.

1.2 De Bedoeling Films stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. In het geval dat een wederpartij gedurende de productie additionele wensen heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren dan wel extra gebruik van materiaal volgens de in offerte opgenomen tarieven bovenop het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.

1.3 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.

1.4 Er kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden voor een dienst. Dit gebeurt op basis van een met producent overeen te komen inschatting van de te maken uren en op basis van het passende uurtarief. Als de te maken uren buiten schuld van De Bedoeling Films en niet door onvoorziene zaken wordt overschreden met meer dan 5, worden de extra uren volgens het afgesproken uurtarief alsnog doorberekend minus 5. Het is de verantwoordelijkheid van producent om de te maken uren in de gaten te houden dat het overeengekomen aantal uren niet wordt overschreden. Als het aantal uren minder blijkt te zijn dan ingeschat, ziet De Bedoeling Films dat als zijn resultaat van verdienstelijke inzet en wordt de vaste prijsafspraak niet aangepast. Bovendien heeft producent geen recht op andersoortige invulling van de resterende uren door De Bedoeling Films. Als er een vast honorarium voor de totale job wordt afgesproken zonder urenregistratie, bepaalt De Bedoeling Films mee over de invulling van de job om te controleren dat de te maken uren reëel voor de productie blijven.

1.5 Elke offerte is vrijblijvend en aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze duurt in elk geval nooit langer dan 3 maanden.

1.6 De Bedoeling Films is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod. De Bedoeling Films is niet gebonden aan verplichting van uitvoering als de offerte is geaccordeerd of als er anderszins een prijsafspraak is gemaakt. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht De Bedoeling Films tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door wederpartij kan De Bedoeling Films ontdoen van de verplichting tot uitvoering.

2 Overeenkomsten & Betaling

2.1 De overeenkomst tussen De Bedoeling Films en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.

2.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Bedoeling Films het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met De Bedoeling Films afgesproken termijn aan De Bedoeling Films worden verstrekt.

2.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan De Bedoeling Films de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.

2.5 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.

2.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen De Bedoeling Films en de wederpartij tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

2.7 Indien De Bedoeling Films en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. De Bedoeling Films zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

2.8 Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.

2.9 Het onder lid 2.8 beschreven proces is niet van toepassing op diensten voor producenten, zoals montage, muziek, geluidsnabewerking, camerawerk etc. Wijzigingsrondes die een producent zijn/haar opdrachtgever aanbiedt, zijn voor rekening van die producent. Uren die De Bedoeling Films als dienst voor een producent ten behoeve van wijzigingsrondes maakt, worden doorberekend. In het geval van een vaste prijsafspraak of vast honorarium worden de te maken uren voor wijzigingsrondes geregistreerd en zijn vervolgens aan lid 1.4 onderhevig, wat betekent dat er na grove overschrijding van de ingeschatte uren alsnog uren kunnen worden doorberekend.

2.10 De Bedoeling Films hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

2.11 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij De Bedoeling Films een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat De Bedoeling Films over het bezwaarschrift heeft beslist.

2.12 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het De Bedoeling Films vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 100,-.

2.13 Facturen van De Bedoeling Films zijn belast met 21% btw. In enkele gevallen kan het componisten honorarium btw vrij worden gefactureerd. In enkele gevallen kan de factuur met de print prijs regeling gefactureerd worden. Deze regeling houdt in dat er alleen btw over de op te leveren master wordt berekend en is alleen van toepassing op niet-aftrekgerechtigde organisaties zoals stichtingen en overheidsinstellingen.

3 Reis en verblijf

3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden als PM post op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. De Bedoeling Films hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer.

3.2 In het geval van afwijkend vervoer zoals bussen en vrachtwagens wordt een inhuurbedrag berekend plus een aangepast kilometer tarief dat kan variëren van € 0,35 tot € 0,85 cent per gereden kilometer per vervoersmiddel.

3.3 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.

4 Muziek

4.1 Voor de meeste muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten royalty’s afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.

4.2 Over muziek welke op maat wordt gecomponeerd, worden geen royalty’s afgedragen aan Buma Stemra. De Bedoeling Films hanteert zijn eigen licentie en licentie fee beleid, welke op maat per productie wordt opgesteld en geaccordeerd dient te worden door wederpartij.

5 Auteursrecht

5.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van De Bedoeling Films. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt De Bedoeling Films de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

5.2 Op alle De Bedoeling Films producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, De Bedoeling Films. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met De Bedoeling Films.

5.3 Auteursrechten op muziek kunnen nimmer afgekocht worden. Wel kan er een vrije licentie aangekocht worden. In dit geval wordt er éénmalig een licentie fee gefactureerd. Ook kan er een exclusieve licentie worden aangekocht wat veelal het geval is bij producties op maat.

5.4 De Bedoeling Films behoudt te allen tijde de vrijheid om de productie te gebruiken voor zijn eigen portfolio, publiciteit of promotie. 

6 Aansprakelijkheid

6.1 De Bedoeling Films is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits De Bedoeling Films zich aan de opdracht heeft gehouden en mits De Bedoeling Films zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Wederpartij vrijwaart De Bedoeling Films van alle aanspraken van derden.

7 Slotbepalingen

7.1 Op alle overeenkomsten met De Bedoeling Films zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.

7.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met De Bedoeling Films zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.

7.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen De Bedoeling Films en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van De Bedoeling Films.

Chat openen